Zarządzenie nr 13/2011 z dnia 15.09.2011 roku Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie w sprawie: skontrum w bibliotece szkolnej

Działając na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych [Dz.U.Nr 205 z 2008, poz. 1283]
zarządzam, co następuje

§ 1

Skontrum zbiorów biblioteki szkolnej należy przeprowadzić w terminie od 19.09.2011 r. do 30.11.2011 r.

§ 2

Do przeprowadzenia skontrum zbiorów biblioteki szkolnej powołuję komisję w składzie:

- przewodniczący:
mgr Andrzej Ogrodnik

- członkowie:
mgr Anna Nizio
mgr Bożena Cichoń
mgr Wiesław Teper

§ 3

Komisja Skontrum działa na podstawie załączonego regulaminu.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15.09.2011 r.

Załączniki:
1. Regulamin Komisji Skontrowej

mgr Andrzej Kot
Dyrektor szkoły

REGULAMIN
KOMISJI SKONTROWEJ
w ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH
im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie
 1. Zadaniem Komisji Skontrowej jest przeprowadzenie kontroli materiałów bibliotecznych w terminie od 15.09.2011 do 30.11.2011 r.
 2. Skontrum obejmuje materiały biblioteczne znajdujące się w bibliotece oraz pożyczone czytelnikom jak i zbiory znajdujące się w pracowniach przedmiotowych.
 3. Podczas skontrum należy:
  1. porównać zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym materiałów bibliotecznych
  2. ustalić i wyjaśnić zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a stanem faktycznym zbiorów
  3. ustalić ewentualne braki
 4. Podstawę przeprowadzenia skontrum stanowią zapisy dokonywane w:
  1. księgach inwentarzowych,
  2. rejestrze ubytków,
  3. komputerowej bazie danych
 5. Czynności związane z porównaniem zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym zbiorów należy zakończyć najpóźniej do dnia 30.11.2011 r.
 6. Po zakończeniu kontroli Komisja Skontrowa sporządza w dwóch egzemplarzach protokół, który powinien zawierać:
  1. ustalenia dotyczące stanu ewidencji i stanu faktycznego materiałów bibliotecznych,
  2. stwierdzenie liczby ewentualnych braków i ich wartości (ubytki względne),
  3. wnioski wraz z  uzasadnieniem w  sprawie nieodnalezionych materiałów
 7. Do protokołu należy dołączyć:
  1. wykaz braków względnych,
  2. wykaz braków bezwzględnych,
  3. zarządzenie dyrektora w sprawie skontrum

Dyrektor szkoły
mgr Andrzej KOT

-----------------------------------------------------------------------------------------
Podmiot udostępniający informację: ZSS w Tarnowie
Osoba wprowadzająca informację: Dyrektor Andrzej Kot
Osoba odpowiedzialna za informację: Jerzy Wiatr